هاب فرهنگ و هنر واسطه ای است میان سازمان‌ها،نهادهای حاکمیتی،شرکت‌های بزرگ خصوصی با مجموعه‌های هنری توانمند کشور، جهت ارتقاء کیفیت،کاهش قیمت و سرعت بخشی فرآیند اجرای پروژه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای.در واقع هاب فرهنگ و هنر، ارائه دهنده راهکارهای جامع (Total Solution) به نیازهای فرهنگی – هنری و رسانه‌ای است.