آزمایشگاه نوآوری بستری است که صاحب ایده با بهره‌گیری از امکانات و خدمات آزمایشگاه، شامل زیرساخت‌های فیزیکی، تجهیزات، مشاوره مربیان و … ایده خود را آزمایش نموده و فرآیندهای لازم، جهت اجرایی شدن آن را می‌پیماید.
به عبارتی آزمایشگاه، مرحله ایده تا نسخه اولیه قابل عرضه (MVP ) را پشتیبانی می کند.